Prepravný poriadok

Prevádzkovateľ dispečingu obchodná spoločnosť Liftago SK, s.r.o., so sídlom Gercenova 6/A, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 111366/B (ďalej aj len „Liftago SK, s.r.o.“ alebo „Prevádzkovateľ dispečingu“) vydáva v zmysle ustanovenia § 26 ods. 8 a § 4 zákona č. 56/2012 Z.z., o cestnej doprave (ďalej len „zákon o cestnej doprave“) a podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej aj len „Občiansky zákonník“) ku dňu 01.04.2019 nasledujúci:

Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu
(ďalej aj len „Prepravný poriadok“)

 1. Základné ustanovenia

  1. Prepravný poriadok upravuje podmienky prevádzkovania dispečingu pre poskytovanie služieb taxislužby pre právnické a fyzické osoby sprostredkovanej prostredníctvom digitálnej platformy – mobilnej aplikácie LIFTAGO a/alebo webových stránok LIFTAGO a s tým spojených služieb (ďalej aj len „služby LIFTAGO“).
  2. Služba LIFTAGO umožňuje sprostredkovanie uzavretia zmlúv o preprave osôb (taxislužby) uzatváraných medzi prepravovanými osobami a vodičmi vozidiel taxislužieb na účet a menom vodiča vozidiel príslušnej taxislužby. Liftago SK, s.r.o. nie je súčasťou zmluvného vzťahu uzavretého medzi prepravovanou osobou a dopravcom (prevádzkovateľom taxislužby) a nenesie zodpovednosť za plnenie sprostredkovanej zmluvy o preprave osôb (taxislužby).
  3. Obsah prepravného poriadku je vo vzťahu k prepravovaným osobám a vodičom jednotlivých taxislužieb odo dňa jeho zverejnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe, ak sa zmluva uzatvára prostredníctvom služieb LIFTAGO.
  4. Prevádzkovateľom dispečingu podľa tohto Prepravného poriadku je obchodná spoločnosť:
   Liftago SK, s.r.o., so sídlom Gercenova 6/A, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 111366/B.
  5. Dopravcom podľa tohto Prepravného poriadku sa rozumie bližšie nešpecifikovaný okruh prevádzkovateľov taxislužieb a ich vodičov, ktorí zabezpečujú prepravu osôb sprostredkovanú prostredníctvom služieb LIFTAGO a súčasne, ktorí spĺňajú zákonné podmienky na prevádzkovanie taxislužby za ktoré títo zodpovedajú v celom rozsahu a prepravu vykonávajú výlučne len vozidlami zapísanými v koncesii – vozidlá taxislužby (ďalej aj len „Dopravca“).
  6. Vodičom vozidla taxislužby sa rozumie zamestnanec Dopravcu, ktorý je oprávnený prevádzkovať cestnú prepravu osôb v zmysle zákona o cestnej doprave pre Dopravcu alebo samotný Dopravca (ďalej aj len „Vodič vozidla taxislužby“).
  7. Cestujúcim podľa tohto Prepravného poriadku sa rozumie bližšie nešpecifikovaný okruh používateľov služieb LIFTAGO, ktorí majú záujem uzatvoriť alebo uzatvorili zmluvu o preprave osôb s Dopravcom (ďalej aj len „Cestujúci“).
  8. Dispečingom podľa tohto Prepravného poriadku je sprostredkovanie osobnej dopravy vozidlami a vodičmi individuálnych taxislužieb – Dopravcu pre prepravované osoby – Cestujúcich prostredníctvom digitálnej platformy – aplikácie LIFTAGO.
  9. Dopravca môže v prípade použitia tohto Prepravného poriadku uzavrieť zmluvu o preprave osôb s Cestujúcim výlučne prostredníctvom dispečingu – služieb LIFTAGO.
 2. Všeobecné povinnosti prevádzkovateľa dispečingu

  1. 2.1. Liftago SK, s.r.o. ako prevádzkovateľ dispečingu je podľa tohto Prepravného poriadku a podľa zákona o cestnej doprave povinný, najmä:

   1. sprostredkovať prepravu len prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby – Dopravcov,
   2. sprostredkovať prepravu len vozidlami taxislužby – Dopravcu, ktoré sú zapísané v koncesii Dopravcu.
 3. Všeobecné povinnosti dopravcu

  1. Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu Prepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa dohodnutej tarify.
  2. Dopravca je povinný starať sa pri preprave najmä o bezpečnosť a pohodlie Cestujúcich.
  3. Ak má Cestujúci batožinu, prepravuje ju Dopravca spoločne s ním.
  4. Dopravca je podľa tohto Prepravného poriadku a podľa zákona o cestnej doprave povinný:

   1. prevádzkovať cestnú dopravu podľa Prepravného poriadku a vždy v súlade s platnou legislatívou,
   2. zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o posádky vozidiel, o Cestujúcich a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných služieb,
   3. zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne alebo v priestoroch určených obcou na tento účel,
   4. zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti a spĺňa všetky podmienky v zmysle príslušnej platnej legislatívy,
   5. zamestnávať len takých vodičov, ktorí absolvovali povinnú základnú kvalifikáciu alebo pravidelný výcvik, ak takej povinnosti podľa osobitného predpisu podliehajú.
  5. Dopravca ako prevádzkovateľ taxislužby je podľa tohto Prepravného poriadku a podľa zákona o cestnej doprave povinný:

   1. zabezpečiť poskytovanie služieb prostredníctvom Vodičov vozidiel taxislužby, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu k Dopravcovi, ak nie je touto osobou sám Dopravca,
   2. zabezpečiť poskytovanie služieb len prostredníctvom vozidiel, ktoré sú zaevidované v koncesii,
   3. prevádzkovať taxislužbu podľa Prepravného poriadku; ak sa taxislužba prevádzkuje prostredníctvom dispečingu, Dopravca môže vykonávať prepravu podľa Prepravného poriadku dispečingu,
   4. označiť každé prevádzkované vozidlo na predných ľavých a predných pravých dverách obchodným menom Dopravcu,
   5. označiť vozidlo na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre Cestujúceho základnou sadzbou cestovného; to neplatí, ak cena je dohodnutá pred začatím prepravy,
   6. označiť každé vozidlo pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej, červenej alebo oranžovej,
   7. zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia koncesie,
   8. zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bolo osvedčenie vozidla taxislužby,
   9. mať na každých 15 prevádzkovaných vozidiel taxislužby najmenej jedno vozidlo taxislužby, ktoré je počtom sedadiel alebo veľkosťou batožinového priestoru alebo úložného priestoru uspôsobené alebo vybavené na prepravu viac ako štyroch a najviac ôsmich Cestujúcich, vybraných skupín Cestujúcich s príslušenstvom, veľkého počtu kusov batožiny alebo rozmernej batožiny.
 4. Práva a povinnosti vodiča vozidla taxislužby

  1. Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku, najmä

   1. prepraviť Cestujúceho z vopred dohodnutého miesta a prepraviť Cestujúceho kdekoľvek podľa informácií z digitálnej platformy – aplikácie LIFTAGO;
   2. poskytnúť súčinnosť Cestujúcim so zdravotným postihnutím a Cestujúcim so zníženou pohyblivosťou vrátane sprevádzajúcich osôb, ako aj dôchodcom, žiakom a študentom;
   3. umožniť prepravu psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc Cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím;
   4. používať pevné alebo odnímateľné strešné svietidlo s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej, červenej alebo oranžovej;
   5. naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci Cestujúceho a po skončení prepravy ich Cestujúcemu vyložiť,
   6. umožniť Cestujúcemu pohľad na displej taxametra umiestneného vo vozidle taxislužby počas celej jazdy od nastúpenia Cestujúceho až po vystúpenie Cestujúceho, ak je cena za prepravu určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času;
   7. uskutočniť prepravu Cestujúceho po najkratšej možnej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia;
   8. vydať Cestujúcemu potvrdenie (doklad) o zaplatenom cestovnom za príslušnú uskutočnenú jazdu alebo poslať potvrdenie (doklad) o zaplatenom cestovnom za príslušnú uskutočnenú jazdu Cestujúcemu elektronicky; kópia potvrdenia (dokladu) v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe je súčasťou registratúry Dopravcu;
   9. mať vo vozidle taxislužby vždy dostupné kompletné a aktuálne tarifné podmienky a umožniť Cestujúcemu na požiadanie nahliadnuť do nich alebo umožniť prístup k nim prostredníctvom digitálnej platformy – aplikácie LIFTAGO.
 5. Odmietnutie prepravy

  1. Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku, najmä

   1. ak to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody;
   2. pre správanie sa Cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u Vodiča vozidla taxislužby obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby;
   3. ak vzhľadom na stav a osobu Cestujúceho hrozí znečistenie vozidla taxislužby alebo obťažovanie Vodiča vozidla taxislužby počas jazdy;
   4. ak Cestujúci napriek predchádzajúcemu upozorneniu Vodiča vozidiel taxislužby vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje a/alebo kŕmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča vozidla taxislužby a/alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby;
   5. ak Cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo chce Cestujúci prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre Cestujúcich a ani v batožinovom priestore vozidla taxislužby.
 6. Zmluva o preprave osôb (cestujúcich)

  1. Zmluvný vzťah medzi Dopravcom a Cestujúcim vzniká na základe zmluvy o preprave osôb uzavretej podľa ustanovení § 760 až 764 Občianskeho zákonníka na základe objednávky Cestujúceho prostredníctvom služieb LIFTAGO (ďalej aj len „prepravná zmluva“).
  2. Zmluva o preprave osôb v taxislužbe sa uzatvára na základe konania Cestujúceho, ktorý prejaví vôľu a záujem uzatvoriť zmluvu o preprave osôb prostredníctvom služieb LIFTAGO a následným prijatím a akceptovaním zo strany Dopravcu.
  3. Pred uskutočnením samotnej prepravy Cestujúceho a uzavretím prepravnej zmluvy má Cestujúci právo oboznámiť sa s platnými a aktuálnymi tarifnými podmienkami Dopravcu a následne počas celej doby prepravy Cestujúceho má Cestujúci právo sledovať taxameter príslušného vozidla taxislužby.
  4. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká Dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť Cestujúceho do miesta určenia podľa Všeobecných zmluvných podmienok spoločnosti Liftago SK, s.r.o. a podmienok tohto Prepravného poriadku.
  5. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže Dopravca výlučne len v prípadoch podľa podmienok špecifikovaných v článku V tohto Prepravného poriadku.
  6. Uskutočnením prepravy na základe a v zmysle podmienok uzavretej prepravnej zmluvy ako aj podľa podmienok Prepravného poriadku, vzniká Cestujúcemu povinnosť zaplatiť cestovné určené podľa aktuálneho a platného tarifného poriadku Dopravcu. Nedôvodné odmietnutie zaplatenia cestovného zo strany Cestujúceho je vymáhateľné súdnou cestou.
 7. Odstúpenie od zmluvy

  1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú Cestujúcim ako objednávateľom splnené podmienky príslušnej prepravnej zmluvy a/alebo ustanovenia Prepravného poriadku.
  2. Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak Cestujúci počas prepravy ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla vodiča taxislužby, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje dôvodné obavy o bezpečnosť a zdravie Vodiča vozidla taxislužby.
  3. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak Dopravca porušil podmienky uzatvorenej prepravnej zmluvy alebo podmienky Prepravného poriadku.
 8. Tarifa

  1. Výšku cestovného, rozsah a podmienky na priznanie nároku na zľavu z cestovného ako aj príplatok na cestovnom v súvislosti s prepravou Cestujúcich a batožiny určuje a zverejňuje Dopravca.
 9. Reklamácie, riešenie sťažnosti, riešenie škôd a zodpovednosť

  1. Cestujúci je povinný uplatniť reklamáciu prepravy vždy písomne a priamo u Dopravcu, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od vykonania prepravy Cestujúceho. V reklamácii musí Cestujúci vymedziť dôvody reklamácie a svoje požiadavky na odstránenie vady a uskutočnenie nápravy a tieto stručne odôvodniť. Cestujúci musí tiež k reklamácii pripojiť príslušné doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku.
  2. Ak reklamácia Cestujúceho nespĺňa všetky náležitosti reklamácie, Dopravca obratom vyzve Cestujúceho na jej doplnenie a to v Dopravcom stanovenej lehote. Ak Cestujúci reklamáciu nedoplní a nezašle požadované absentujúce informácie a/alebo doklady Dopravcovi v stanovenej lehote, nie kratšej ako 8 dní, nie je Dopravca povinný túto ďalej riešiť.
  3. Ak Cestujúci alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, chce podať v súvislosti s prepravou sťažnosť, musí ju podať u Dopravcu písomne, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dní od skutočností, na ktorú sa táto sťažnosť vzťahuje.
  4. Ak Cestujúcemu vznikne počas uskutočnenej prepravy ujma na zdraví alebo škoda na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal Cestujúci pri sebe, zodpovedá za túto v celom rozsahu Dopravca podľa ustanovení príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 až 431 Občianskeho zákonníka). Ak ide o právo Cestujúceho na náhradu ujmy na zdraví alebo na náhradu škody na batožinách prepravovaných spoločne s Cestujúcimi alebo veciach, ktoré mal Cestujúci pri sebe; toto právo sa môže uplatniť súdnou cestou.
  5. Pokiaľ Cestujúci alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, uplatňuje ujmu spôsobenú mu na zdraví alebo škodu spôsobenú na jeho veciach alebo odcudzením alebo stratou jeho veci postupuje sa v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.
  6. Právo na náhradu škody na batožinách Cestujúceho prepravovaných spoločne s ním alebo veciach, ktoré mal Cestujúci pri sebe, je Cestujúci povinný písomne uplatniť najskôr u príslušného Dopravcu, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy ku škode došlo.
  7. Akékoľvek sťažnosti a reklamácie Cestujúcich na postup a plnenie záväzkov zo strany Dopravcu z Prepravného poriadku a ich vybavovanie Dopravcom podľa tohto článku IX Prepravného poriadku, preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia.
  8. Za účelom vyrovnania škôd vzniknutých Cestujúcim a nárokov z nich uplatnených zo strany Cestujúcich alebo oprávnených osôb, musí byť Dopravca povinne, podľa príslušných ustanovení zákona o cestnej doprave, poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel taxislužieb.
 10. Mimoriadna udalosť

  1. Za mimoriadnu udalosť sa podľa Prepravného poriadku považuje:

   1. dopravná nehoda,
   2. požiar vozidla,
   3. úraz alebo náhle ochorenie Cestujúceho, alebo inej osoby.
  2. Pri mimoriadnej udalosti je Vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

   1. bezodkladne zastaviť vozidlo,
   2. urobiť všetky potrebné opatrenia na záchranu Cestujúcich a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou,
   3. poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe (Cestujúcemu alebo inej osobe) potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
   4. urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.
  3. Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby (Cestujúci alebo iná osoba) alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak unikli nebezpečné látky je Vodič vozidla taxislužby povinný:

   1. ohlásiť bezodkladne mimoriadnu udalosť orgánom štátnej polície,
   2. zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia mimoriadnej udalosti,
   3. zotrvať na mieste až do príchodu orgánov štátnej polície, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení mimoriadnej udalosti.
 11. Záverečné ustanovenia

  1. Prevádzkovateľ dispečingu zverejňuje tento Prepravný poriadok na svojom webovom sídle a prostredníctvom svojej digitálnej platformy – aplikácie LIFTAGO.
  2. Zverejnený Prepravný poriadok je súčasťou návrhu Dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou prepravnej zmluvy a zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.
  3. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa dispečingu, Dopravcov a Cestujúcich ktoré nie sú výslovne upravené v tomto Prepravnom poriadku sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Liftago SK, s.r.o. zverejnenými na webových stránkach spoločnosti Liftago SK, s.r.o. alebo na nasledujúcom webovom odkaze: https://www.liftago.sk/vseobecne-obchodne-podmienky
  4. Ak sa stane niektoré z ustanovení tohto Prepravného poriadku neplatným, nevymáhateľným alebo ak bude neúplné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Prepravného poriadku. Toto neplatné, nevymáhateľné alebo neúplné ustanovenie musí byť nahradené ustanovením, ktoré bude svojim zmyslom čo možno najbližšie zámeru tohto Prepravného poriadku. Ak neexistuje takéto ustanovenie, potom je potrebné príslušné neplatné, nevymáhateľné či neúplné ustanovenie opraviť iba v miere potrebnej na to, aby bolo vymáhateľné, platné a neobsahovalo medzery, a tento Prepravný poriadok zostane v plnom rozsahu platný a účinný.

V Bratislave, dňa 1.4.2019