Dodržujte nariadenia vlády a pri využívaní Liftaga majte zakryté ústa a nos vhodnou ochranou. Ďakujeme.

Všeobecné obchodné podmienky pre službu Liftago Business

Obchodné podmienky spoločnosti Liftago SK, s.r.o. pre službu LIFTAGO Business

Obchodná spoločnosť Liftago SK, s.r.o., so sídlom ul. Pionierska č. 15, 831 02 Bratislava – 3, IČO: 50 272 314, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava – 1, odd. Sro, vl. č. 111366/B (spoločne len ako „LIFTAGO“), s ktorými je uzatvorená príslušná zmluva odkazujúca na tieto obchodné podmienky (ďalej len ako „OP“) je okrem iného prevádzkovateľom platformy pre optimalizáciu mestskej mobility pod názvom LIFTAGOTM.

Tieto OP upravujú zmluvné vzťahy a vymedzujú práva a povinnosti medzi LIFTAGO a jeho zmluvným partnerom, firemným zákazníkom (ďalej len ako „Firemný zákazník”), ktorý pre svojich pracovníkov, prípadne obchodných partnerov (ďalej len ako „Oprávnená osoba“), žiada služby osobnej prepravy – taxi služby a prepravy drobných zásielok, sprostredkované prostredníctvom mobilnej aplikácie Liftago (ďalej len ako „Aplikácia LIFTAGO“), pričom tieto služby sú poskytované zmluvnými partnermi LIFTAGO (ďalej len ako „Dopravca“). Pre vylúčenie pochybností platí, že predmetom zmluvy nie je využívanie vozového parku LIFTAGO Firemným zákazníkom, ani iné poskytovanie služieb dopravy či prepravy zo strany LIFTAGO pre Firemného zákazníka.

Tieto OP sa uplatnia súčasne s obsahom zmluvy, ktorá na ne odkazuje, uzatvorenej napr. formou odsúhlaseného webového formulára zástupcom Firemného zákazníka (ďalej len ako „Zmluva“), a ďalej súčasne s prípadnými ďalšími aplikovateľnými právnymi dokumentmi, najmä so Všeobecnými obchodnými podmienkami Liftago SK, s.r.o. (dostupné na adrese https://www.liftago.sk/vseobecne-obchodne-podmienky (ďalej len ako „VOP”) v ich aktuálnej verzii. V prípade rozporu medzi týmito OP a Zmluvou má prednosť ustanovenie Zmluvy; v prípade rozporu medzi ustanovením OP a VOP má prednosť ustanovenie týchto OP.

1. Predmet spolupráce Firemného zákazníka a LIFTAGO

LIFTAGO sa na základe registrácie Firemného zákazníka v Systéme, ako je definovaný nižšie, zaväzuje poskytovať Firemnému zákazníkovi službu agregácie úhrad za služby Dopravcov (jazdy na faktúru) a ďalšie služby Systému ako je prístup k štatistikám jázd a administráciu, a Firemný zákazník sa zaväzuje uhradiť ceny za jednotlivé služby, najmä uhradiť cestovné, ktoré prináleží Dopravcom, a to jednotlivo po skončení každej jazdy, alebo podľa dohody s LIFTAGO podľa aktuálnych technických a funkčných možností Systému.

2. Administrátor

Administrátorom je fyzická osoba označená Firemným zákazníkom pri registrácii Firemného zákazníka v LIFTAGO; LIFTAGO akceptuje taký spôsob komunikácie s Administrátorom, ktorým je možné riadne zaistiť integritu dát a identifikáciu pôvodcu komunikácie, teda najmä formou nastavenia v administračnom rozhraní LIFTAGO (ďalej len ako „Systém“) pod prihlasovacími údajmi Administrátora.

K rukám Administrátora je e-mailom okrem iného zasielaný daňový doklad – faktúra za jazdy uskutočnené Oprávnenými osobami v danom časovom období (obvykle v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci). Kópia faktúry je zasielaná ďalej na e-mailovou adresu zadanú na tento účel Firemným zákazníkom v rámci registrácie do Systému (ďalej len ako „Billing e-mail Firemného zákazníka”).

Administrátor ďalej dostane vždy po skončení príslušného obdobia mesačný elektronický štruktúrovaný zoznam realizovaných jázd s identifikáciou Oprávnenej osoby, informáciami o uskutočnenej jazde (odkiaľ, kam, kedy), sume cestovného a zadanom prepitnom.

Firemný zákazník sa zaväzuje (i) zachovávať prístupové práva Administrátora do Systému v tajnosti, (ii) povoliť prístup do Systému iba Administrátorovi a (iii) aktualizovať všetky informácie týkajúce sa registrácie Firemného zákazníka a osoby Administrátora v Systéme a zabezpečiť ich aktuálnosť, správnosť a kompletnosť.

Firemný zákazník je zodpovedný za všetky aktivity realizované v Systéme pri použití prihlasovacích údajov Administrátora.

3. Oprávnená osoba

Oprávnená osoba je fyzická osoba označená ako taká Administrátorom v Systéme zaevidovaním do zoznamu Oprávnených osôb na čerpanie služieb Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO na účet Firemného zákazníka (ďalej len ako „Zoznam Oprávnených osôb”). Administrátor zaeviduje Oprávnenú osobu uvedením jej (i) celého mena a priezviska, (ii) e-mailu v doméne Firemného zákazníka (t.j. napr. meno@firma.sk), (iii) telefónneho čísla a prípadne (iv) nákladového strediska Firemného zákazníka (ďalej len ako „Referenčné údaje”).

Firemný zákazník je povinný prostredníctvom Administrátora zabezpečiť aby Referenčné údaje boli presné a úplné. Spoločnosť LIFTAGO nie je zodpovedná za nesprávne zadané Referenčné údaje ani za prípadné škody, ktoré zadaním nesprávnych alebo nekompletných Referenčných údajov mohli vzniknúť Firemnému zákazníkovi, Oprávnenej osobe alebo akémukoľvek inému subjektu.

Firemný zákazník je zodpovedný za udržiavanie Zoznamu Oprávnených osôb. LIFTAGO má právo z času na čas preskúmať Zoznam Oprávnených osôb Firemného zákazníka za účelom (i) podpory, produktového riadenia a vývoje aplikácie LIFTAGO, (ii) revízie kvality služieb Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO a (iii) revízie súladu aktivít Firemného zákazníka, Administrátora a Oprávnených osôb s týmito OP.

Firemný zákazník berie na vedomie, že Oprávnená osoba môže začať využívať služby Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO na účet Firemného zákazníka iba v prípade, že (i) Oprávnená osoba si v aplikácii LIFTAGO zaregistruje svoj účet pod telefónnym číslom (ďalej len ako „Účet pasažiera”), ktorým identifikoval Firemný zákazník Oprávnenú osobu a (ii) odsúhlasí príslušné zmluvné dokumenty, čím sa automaticky aktivuje osobný profil Oprávnenej osoby (ďalej len ako „Osobný profil”) a (iii) akceptuje aktiváciu firemného profilu spojeného s Firemným zákazníkom (ďalej len ako „Firemný profil”) pod takto zaregistrovaným Účtom pasažiera. Na základe aktivácie Firemného profilu na Účte pasažiera registrovaného Oprávnenou osobou v LIFTAGO, táto Oprávnená osoba získava možnosť voľby pri každej objednávke služieb Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO aplikovať platbu za takto objednané a čerpané služby prostredníctvom svojho Osobného profilu (ďalej len ako „Osobná jazda”) zo svojich finančných prostriedkov, alebo prostredníctvom Firemného profilu (ďalej len ako „Firemná jazda”) na účet Firemného zákazníka. Administrátor je oprávnený zo Zoznamu Oprávnených osôb vedeného LIFTAGO v Systéme opäť odstrániť Oprávnené osoby; okamžikom odobratia príslušnej Oprávnenej osoby zo Zoznamu Oprávnených osôb je deaktivovaný Firemný účet tejto Oprávnenej osoby a tím zaniká jej oprávnenie čerpať služby Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO na účet Firemného zákazníka. Odobratím Oprávnenej osoby zo Zoznamu Oprávnených osôb nie je dotknutá možnosť tejto Oprávnenej osoby využívať služby Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO prostredníctvom svojho Osobného profilu. Spoločnosť LIFTAGO je oprávnená podľa svojej voľby obmedziť prípadne úplne zrušiť prístup Oprávnenej osoby na využívanie služieb Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO a to hlavne z dôvodu porušenia príslušných zmluvných dokumentov ako napr. VOP.

4. Zodpovednosť za aktivity Oprávnenej osoby

Firemný zákazník je zodpovedný za všetky čerpania služieb Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO Oprávnenými osobami pri použití Firemného profilu Účtu pasažiera Oprávnenej osoby v čase, keď bola Oprávnená osoba na Zozname Oprávnených osôb, a to bez ohľadu na to, či ktorékoľvek také čerpanie služby bolo alebo nebolo medzi Firemným zákazníkom a Oprávnenou osobou autorizované.

Firemný zákazník je zodpovedný za čerpanie služieb Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO Oprávnenými osobami v čase, keď bola Oprávnená osoba na Zozname Oprávnených osôb aj v prípade, keď k čerpaniu služieb došlo prostredníctvom Firemného profilu za pomoci podvodnej alebo inak nedovolenej aktivity Oprávnenej osoby.

Firemný zákazník bezodkladne oznámi LIFTAGO informácie o zistenej podvodnej alebo inak nedovolenej aktivite Oprávnenej osoby alebo na Firemnom profile na Účte pasažiera, ku ktorej došlo prostredníctvom Firemného profilu tejto Oprávnenej osoby.

5. Billing

Na základe žiadosti Administrátora v Systéme, schvaľuje LIFTAGO kreditový rámec Firemného zákazníka, teda celkovú maximálnu agregovanú sumu cestovného (ďalej len ako „Limit“), ktorú je Firemný zákazník oprávnený čerpať pred spätným zaplatením príslušnej faktúry. Limit je LIFTAGO oprávnený prideliť, meniť či prípadne i úplne rušiť podľa svojej úvahy. V prípade dosiahnutia Limitu Firemným zákazníkom, alebo pokiaľ nie je Limit doposiaľ schválený alebo ak bol zo strany LIFTAGO zrušený platí, že Firemný zákazník musí pre ďalšie využívanie služieb LIFTAGO Oprávnenými osobami v Systéme zvoliť sumu predplatného, na ktorú mu LIFTAGO následne vystaví zálohovú faktúru a túto zálohovú faktúru musí Firemný zákazník uhradiť; takto uhradená suma znížená o prípadnú sumu ďalších prípadných splatných záväzkov Firemného zákazníka voči LIFTAGO je kreditný zostatok pre čerpanie ďalších služieb.
O blížiacom sa či aktuálnom vyčerpaní Limitu bude Administrátor informovaný e-mailom.

LIFTAGO vystaví vždy po skončení dohodnutého obdobia (obvykle jeden kalendárny mesiac) spätne za dané obdobie daňový doklad – faktúru za sprostredkované a Oprávnenými osobami spotrebované služby Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO na účet Firemného zákazníka. Splatnosť faktúr vystavených LIFTAGO je dohodnutá na 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. Faktúra je uhradená až pripísaním peňažných prostriedkov na účet LIFTAGO pod IBAN SK7383300000002900999701. Kontaktná osoba Nikola Rubínová: invoicing@liftago.com. Spoločnosť LIFTAGO je oprávnená vystaviť faktúru v elektronické podobe (ve formátu PDF/A). Faktúry sú zasielané e-mailom k rukám Administrátora a ďalej na e-mailovou adresu zadanú za účelom zasielaní daňových dokladov (“Billing e-mail Firemného zákazníka”) Firemným zákazníkom v rámci registrácie do Systému.

Súčasťou faktúry je elektronický štruktúrovaný zoznam realizovaných jázd s identifikáciou Oprávnené osoby, ktorá jazdu realizovala, informáciami o prevedenej jazde (odkiaľ, kam, kedy), čiastke jazdného a zadanom prepitnom (ďalej jen „Príloha faktúry“). Príloha faktúry je dostupná ku stiahnutiu Administrátorovi v Systému najskôr v deň vystavení faktúry.

Za doručenie faktúry v elektronickej podobe sa považuje okamih prijatí e-mailu.

Jazdné je spoločnosťou LIFTAGO za jednotlivé Firemné jazdy fakturované tak, že:

 • ak Dopravca je platcom DPH, fakturuje sa čistka základu dane nakúpené služby od Dopravcu s príslušným DPH;
 • ak Dopravca nie je platcom DPH, fakturuje sa celá cena nakúpené služby od Dopravcu navýšená o DPH na strane spoločnosti LIFTAGO.

6. Oprávnenie k používaniu Systému

LIFTAGO Zmluvou udeľuje Firemnému zákazníkovi oprávnenie používať Systém prostredníctvom webového prístupu. Toto oprávnenie sa udeľuje ako nevýhradné, neobmedzené čo do územia a počtu použití, pre účely plnenia Zmluvy (výslovne nie na používanie pre podnikanie tretích osôb alebo pre podnikanie Firemného zákazníka ako dispečingu taxislužby a pod.) a časovo obmedzené na dobu trvania Zmluvy.
V ostatných prípadoch sa na použitie Systému uplatnia ustanovenia VOP pre použitie programového vybavenia (software) LIFTAGO. Toto oprávnenie sa poskytuje bezodplatne, ak nie je dohodnuté inak. LIFTAGO si vyhradzuje právo kedykoľvek doplňovať, meniť a odoberať funkčnosť a funkcionalitu Systému.

7. Záruky

LIFTAGO vyhlasuje a Firemný zákazník berie na vedomie a súhlasí, že akékoľvek služby, najmä služby Systému, sú poskytované bez akýchkoľvek záruk a s ohľadom na svoj silne rozvojový charakter môžu vykazovať vady. LIFTAGO neposkytuje najmä žiadnu záruku kvality či dostupnosti služieb poskytovaných podľa Zmluvy. Ďalšie záruky, vyhlásenia a výluky z nich sú uvedené vo VOP.

8. Preprava drobných zásielok

Spoločnosť LIFTAGO umožní Oprávneným osobám použitím Firemného profilu Účtu pasažiera Oprávnené osoby objednať prepravu drobných zásielok a to za nasledujúcich podmienok.

Podmienky kladené na zásielky:

 • Zásielka musí byť zabalená tak, aby bola chránená proti strate či poškodeniu, nemohla poškodiť iné zásielky, dopravné prostriedky, nespôsobila ujmu na zdraví personálu Dopravca alebo akýmkoľvek tretím osobám, nevyvolávala nepríjemné zmyslové vnemy, nebolo možné vstúpiť do obsahu zásielky bez zanechania zjavných stôp. Vonkajšie a vnútorné balenia zásielky a jej obsahu musí byť primerané povahe a hmotnosti predmetu či predmetov tvoriacich obsah, spôsobu a dĺžke premiestňovanie zásielky a spôsobu, akým bude so zásielkou bude počas poskytovania služby manipulované.
 • Obal zásielky musí byť dostatočne pevný na to, aby účinne chránil obsah zásielky proti možnému poškodeniu v dôsledku kontaktu s inými predmetmi (trením, tlakom a nárazom); proti poškodeniu obsahu zásielky v dôsledku klimatických vplyvov.
 • Predmety tvoriace obsah zásielky musia byť v zásielke zaistené tak, aby sa nemohli poškodiť trením, tlakom a nárazom medzi nimi a obalom alebo medzi sebou navzájom.
 • Spoločnosť LIFTAGO a / alebo Dopravca nie je povinný kontrolovať spôsob zabalenia zásielky.
 • Zásielku musí byť uvedená adresa príjemcu a Firemného zákazníka, menom Adresát a menom príjemcu a telefónnym kontaktom na príjemcu. Adresy musia byť napísané takým prostriedkom, aby nemohlo dôjsť k zmazaniu, pozmenenie alebo k strate čitateľnosti (napr. Označiť vytlačeným štítkom).

Výluky z prepravy zásielok:

 • horľaviny;
 • biologické látky podliehajúce skaze v prípade, že obťažujú svoje okolie zápachom a viditeľne prenikajú obalom zásielky;
 • živé zvieratá, pokiaľ ich k ich prevozu potrebné špeciálne povolenie, alebo ak k ich preprave nie je použitý k tomu určený obal, alebo ak obťažujú svoje okolie zápachom, alebo je obal poškodený;
 • ľahko rozbitné veci, pokiaľ nie sú uložené v zodpovedajúcom obale;
 • predmety, ktorých vlastníctvo alebo držba je podľa právnych predpisov zakázané;
 • predmety, ktorých preprava po ceste alebo akákoľvek iná dispozícia s nimi podlieha právnym predpisom o nebezpečných látkach alebo podlieha iným obmedzujúcim predpisom alebo ich preprava po ceste alebo akákoľvek iná dispozícia s nimi môže byť inak nebezpečná pre Dopravcu, najmä nabité zbrane, nebezpečné chemické látky a chemické prípravky, rádioaktívne látky, jedy, žieraviny, výbušniny, traskavé látky, munícia, omamné a psychotropné látky, tlakové nádoby, stlačené alebo skvapalnené plyny a ďalšie obdobné predmety
 • predmet alebo predmety, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť ujmu na zdraví osôb alebo škodu na majetku či môžu inak ohroziť riadne poskytovanie služieb
 • predmety, ktoré nie sú chránené alebo zabalené odpovedajúcim spôsobom najmä s prihliadnutím na hmotnosť predmetu alebo k jeho inému charakteru;
 • predmety, u ktorých chýbajú potrebné podklady a údaje, predovšetkým nie je uvedená úplná adresa príjemcu;
 • predmety, ktorých hmotnosť je väčšia ako 20 kg alebo rozmer presahuje 55 × 45 × 25 (dĺžka x šírka x výška), pre určenie hmotnosti alebo rozmeru je rozhodujúca hmotnosť, prípadne rozmer vrátane obalu;
 • falzifikáty či predmety porušujúce práva duševného vlastníctva;
 • iné predmety, ktoré sú pre prepravu zásielok nevhodné;
 • predmety v rámci dohodnutej služby podliehajúce clu;
 • bankovky slovenské i cudzie nad celkovú čiastku EUR 200, šeky, zmenky a iné cenné papiere, starožitnosti, predmety zvláštne obľuby, predmety nenahraditeľné povahy, veci hodnoty prevyšujúce čiastku EUR 2.000, drahé kovy, nerasty a umelecké predmety.

Oprávnená osoba Firemného zákazníka je najmä povinná zabezpečiť riadne zabalenie zásielky, opatriť zásielku označením príjemcu a celou adresou miesta určenia vrátane čísla evidenčného a popisného (vrátane presného podlažia a čísla dverí, prípadne inej špecifikácie priestorov miesta určenia), byť prítomný v mieste odoslania a mať zásielku pripravenú vo dohodnutý čas, prijať späť nedoručiteľnú zásielku.

Dodanie zásielky Dopravcom je splnené odovzdaním zásielky príjemcovi či inej osobe v mieste určenia. Povinnosť Dopravca dodať zásielku je tiež splnená odovzdaním zásielky osobe, ktorú Oprávnená osoba dodatočne určí.

Nedoručiteľná zásielka – ak príjemca odmietne zásielku prevziať alebo je zásielka z iných dôvodov nedoručiteľná (nemožno ju dodať), a to najmä z dôvodu nepresnej alebo neexistujúcej adresy, neprítomnosti príjemcu ani žiadne iné osoby, ktoré by bolo možné v súlade s týmito VOP zásielku dodať, stáva sa zásielka nedoručiteľná a Dopravca je o tom povinný informovať Oprávnenú osobu. V takom prípade je povinnosťou Dopravca dodať zásielku vrátením nedoručené zásielky späť Oprávnenej osobe. Vrátenie zásielky je dodatočne spoplatnené.

Otvorenie zásielky Dopravcom – Dopravca je oprávnený otvoriť zásielku ak:

 • má Dopravca alebo spoločnosť LIFTAGO dôvodné podozrenie, že sa jedná o vylúčenú zásielku;
 • zásielka bola poškodená
 • má Dopravca alebo spoločnosť LIFTAGO dôvodnú obavu, že došlo alebo že by do doby dodania mohlo dôjsť k vzniku škody; alebo je to potrebné na plnenie povinností uložených Dopravcovi osobitným právnym predpisom.

Dopravca je povinný o otvorení zásielky informovať pri dodaní príjemcu, prípadne Oprávnenou osobu pri vrátení zásielky. Za otvorenie zásielky sa nepovažuje oprava jej obalu, pri ktorej aspoň čiastočne zachovaný pôvodný obal.

Náhrada škody – Zodpovednosť Dopravca a / alebo spoločnosti LIFTAGO za škodu spôsobenú Firemnému zákazníkovi v dôsledku akéhokoľvek porušenia zmluvy je obmedzená na skutočnú škodu, tj. Hlavne nezahŕňa ušlý zisk a následné škody. Bez vplyvu v predchádzajúcej vete uvedenej, pre vylúčenie pochybností Dopravca a / alebo spoločnosti LIFTAGO nie sú zodpovední za škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia zmluvy Dopravcom a / alebo spoločností LIFTAGO v spojení s akoukoľvek inou právnou skutočnosťou či lehotou, s ktorou právny predpis či právne konanie spája samostatne alebo v spojení s inou skutočnosťou akejkoľvek následky. Zodpovednosť Dopravca a / alebo spoločnosti LIFTAGO za škodu spôsobenú Firemnému zákazníkovi je ďalej obmedzená celkovou sumou vo výške EUR 200, ak ide o škodu spočívajúcu v zničení, poškodení či strate zásielky. Ak Oprávnená osoba dojednala pripoistenia hodnoty zásielky je obmedzená celkovou sumou vo výške pripoistenie zásielky.

Dopravca a / alebo spoločnosti LIFTAGO sa zbaví zodpovednosti za škodu v dôsledku porušenia zmluvy, ak preukáže, že škoda bola spôsobená:

 • v dôsledku porušenia povinností Firemného zákazníka, prípadne v dôsledku konania Oprávnené osoby;
 • v dôsledku zabalenia zásielky, ktoré nezodpovedá týmto VOP;
 • vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky vrátane obvyklého úbytku;
 • mimoriadnymi udalosťami, ako je vojna, štrajk, záplavy, násilné udalosti rozsiahleho charakteru presahujúce rámec všeobecnej trestnej činnosti, prípadne iné obdobne závažné skutočnosti.

Dojednanie tohto článku budú vykladané ako vzdanie sa práva Firemného zákazníka voči Dopravcovi a / alebo spoločnosti LIFTAGO na náhradu škody vzniknutej Firemnému zákazníkovi ako dôsledok porušenia povinností Dopravca a / alebo spoločnosti LIFTAGO zo zmluvy vo výške presahujúcej dohodnutú čiastku obmedzenia. Firemný zákazník oi. aj v tejto súvislosti akceptáciou prehlasuje, že si je vedomý toho, že odmena za poskytnutie služby odráža rozsah práv a povinností zo zmluvy podľa týchto VOP, ako aj rozsah obmedzení dohodnutých v týchto VOP.

9. Doba trvania Zmluvy, ukončenie

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán je oprávnená Zmluvu písomne vypovedať s výpovednou dobou 30 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. LIFTAGO je oprávnený podľa svojej voľby obmedziť či úplne prerušiť prístup Firemného zákazníka k Systému a deaktivovať Firemné účty všetkých Oprávnených osôb v prípade, že Firemný zákazník neplní riadne svoje povinnosti podľa Zmluvy, najmä v prípade, že je Firemný zákazník v omeškaní s úhradou platieb voči LIFTAGO. Reaktivácia prístupu Firemného zákazníka k Systému a s tým spojená možnosť reaktivácie Firemných účtov Oprávnených osôb po úplnej úhrade všetkých nesplatených záväzkov Firemného zákazníka voči LIFTAGO je výhradne na úvahe LIFTAGO. Ukončenie účinnosti Zmluvy nemá vplyv na účinnosť ustanovení článkov 4, 5 a 9 týchto OP.

10. Osobné údaje

Informácie o tom, ako chránime a spracovávame osobné údaje nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

11. Záverečné ustanovenia

Znenie týchto OP je účinné od 8.8.2019. LIFTAGO je oprávnený tieto OP jednostranne zmeniť v primeranom rozsahu. O tejto zmene je povinný informovať Firemného zákazníka vo forme zobrazenia informácie v Systéme a e-mailom najmenej štrnásť (14) dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny. Firemný zákazník má právo zmenu OP odmietnuť do 7 dní pred plánovanou účinnosťou a v takom prípade je povinný Zmluvu vypovedať. Výpovedná doba v je takom prípade 7 dní, najneskôr však uplynie dňom, ktorý predchádza dňu, keď nadobudne účinnosť nové znenie OP.

Zmluva a tieto OP sa riadia právom Slovenskej republiky, s vylúčením kolíznych noriem.
Všetky spory vzniknuté zo Zmluvy a v súvislosti s ňou budú riešené u príslušného súdu.