Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Liftago SK, s.r.o.

Víta Vás LIFTAGO, technologická platforma, ktorá spojuje poskytovateľov služieb a mobilných zákazníkov, poskytovaná spoločností Liftago SK, s.r.o. (spoločne ďalej len “spoločnosť LIFTAGO”, “LIFTAGO”, “my”, “nás” a “naša”), IČ 50 272 314, so sídlom na adrese Gercenova 6/A, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika. Ďalšie podrobnosti nájdete tu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sú platné pre užívateľov (ďalej len “Vás”) používajúcich a/nebo navštevujúcich naše webové stránky a/alebo našu mobilnú aplikáciu a/alebo naše profily na sociálnych sieťach, ako je Facebook atď. (spoločne ďalej len “webové stránky a aplikácie LIFTAGO”).

Informácie o tom, akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov. PLATÍ IBA PRE VODIČOV – so zreteľom na skutočnosť, že v rámci poskytovania služby LIFTAGO dochádza k spracovaniu osobných údajov adresátov zásielok (v zmysle bodu 1. VOP), správa sa takéto spracovanie osobných údajov podľa spracovateľskej zmluvy. Spracovateľská zmluva je súčasťou týchto VOP a tvorí ich prílohu. Spracovateľská zmluva je uzavretá okamihom platnosti nových VOP (podľa bodu 9. VOP), ktorých je spracovateľská zmluva súčasťou (platí pre existujúcich vodičov) a alebo okamihom odsúhlasení týchto VOP zo strany vodiča (platí pre nových vodičov).

Prečítajte si prosím tieto VOP (zahŕňajúce aj príslušné dokumenty, ku ktorým je tu uvedený odkaz), ktoré stanovujú podmienky ustanovenia, na základe ktorých môžete používať webové stránky a aplikácie LIFTAGO, či už ako hosť (tz. Neregistrovaný užívateľ) alebo ako registrovaný užívateľ. Väčšina sekcií a funkcií webových stránok a aplikácií LIFTAGO je dostupná iba registrovaným užívateľom.

DÔLEŽITÉ – ČÍTAJTE POZORNE: Kliknutím na tlačidlo “SÚHLASÍM” sa výslovne zaväzujete dodržiavať ustanovenia týchto VOP. Ak nesúhlasíte s týmito VOP, nemôžete webové stránky a aplikácie LIFTAGO využívať.

Prijatie týchto VOP je podmienkou pre zobrazenie či použitie webových stránok a aplikácií LIFTAGO a súvisiaceho softvéru.

Tieto VOP môžeme v príslušnej krajine, v ktorej webové stránky a aplikácie LIFTAGO používate, doplniť o následne dohodnuté dodatočné ustanovenia špecifické pre tú ktorú krajinu.

Vaše použitie webových stránok a aplikácií LIFTAGO či akéhokoľvek iného softvéru licencovaného prostredníctvom tretej strany v úlohe distribútora, ako sú Apple iTunes Store alebo Google Play, sa tiež riadi platnou a aktuálnou licenčnou zmluvou koncového užívateľa, ktorú sprostredkováva tretia strana v úlohe distribútora.

UPOZORŇUJEME, ŽE VAMI OBJEDNANÉ PREPRAVNÉ SLUŽBY PODLIEHAJÚ RôZNYM PODMIENKAM VRÁTANE TARÍFOV A STORNO PODMIENOK, KTORÉ SI STANOVUJE VODIČ.

UPOZORNENIE: Vodič je rovnako v súvislosti s využitím webových stránok a aplikácií LIFTAGO viazaný príslušnými predpismi, ako aj akýmikoľvek miestnymi zákonmi, sadzbami a tarifnými pravidlami platnými pre príslušný typ prepravy. Vodič je povinný prijať žiadosti o prepravu len do tej miery, do akej to pripúšťa príslušné ustanovenia.

UPOZORNENIE (PLATNÉ PRE VŠETKÝCH OKREM VODIČOV): Okrem nákladov na použitie mobilného prístroja (napríklad nákladov na pripojenie) sú webové stránky a aplikácie LIFTAGO všeobecne poskytované zadarmo, ak však v určitých regiónoch neexistujú záväzné právne predpisy (ako je regulácia sadzieb taxikárov), ktoré vyžadujú , aby taxikár k jazdnému pripočítal príplatok za objednávku prostredníctvom komunikačných zariadení (vrátane internetu). Aplikácia LIFTAGO však môže umožňovať zabezpečenie úhrady ceny za prepravu medzi vami a vodičom prostredníctvom platobnej karty.

1. Využitie služieb Liftago

Služba LIFTAGO umožňuje sprostredkovanie uzavretie zmlúv o preprave osôb (taxi služby), prípadne aj o preprave zásielok, uzatvárané medzi Vami a vodičmi na účet a menom vodiča. LIFTAGO nie je súčasťou zmluvného vzťahu uzavretého medzi Vami a vodičom a nenesie zodpovednosť za plnenie sprostredkované zmluvy o preprave osôb (taxi služby).

Zaväzujete sa:

 • nevyužívať webové stránky a aplikácie LIFTAGO v prípade, ak (a) ste ešte nedosiahli zákonom stanovený vek pre podpísanie záväznej zmluvy s našou spoločnosťou, alebo (b) Vám zákon nepovoľuje využívať webové stránky a aplikácie LIFTAGO či prijať tieto VOP. Bez ohľadu na vyššie uvedené, webové stránky a aplikácie LIFTAGO nie sú prístupné deťom (osobám mladším ako 18 rokov). Využitím webových stránok a aplikácií LIFTAGO sa zaväzujete a zaručujete, že je Vám najmenej 18 rokov. Využitím webových stránok a aplikácií LIFTAGO sa zaväzujete a zaručujete, že máte právo, oprávnenie a spôsobilosť prijať tieto VOP a dodržiavať ich ustanovenia;
 • že vlastníkom tejto služby je LIFTAGO a že táto služba podlieha zákonným normám na ochranu duševného vlastníctva a medzinárodným dohovorom o duševnom vlastníctve. LIFTAGO Vám udeľuje nevýhradnú a neprenosnú licenciu na použitie webových stránok a aplikácií LIFTAGO a ďalšieho obsahu a ostatných aplikácií LIFTAGO. Webové stránky a aplikácie, obsah či ostatné aplikácie LIFTAGO je zakázané používať po vypršaní alebo inom ukončení tejto licencie;
 • a zaručujete sa, že všetky informácie a údaje poskytnuté nám (vrátane údajov pri registrácii) sú vždy a vo všetkých ohľadoch pravdivé, presné a aktuálne. Svoje údaje môžete kedykoľvek aktualizovať alebo opraviť prostredníctvom webových stránok a aplikácií LIFTAGO;
 • a beriete na vedomie, že svojim použitím webových stránok a aplikácií LIFTAGO Vám nevznikajú žiadne práva vo vzťahu k našim právam na duševné vlastníctvo (vrátane, ale nielen, autorských práv, obchodných značiek, log, grafiky, fotografií, animácií, videí a textov alebo práv týkajúcich sa nášho softvéru, webových stránok a aplikácií LIFTAGO) alebo duševné vlastníctvo našich maloobchodných partnerov či inzerentov, okrem neprevoditeľného osobného práva na použitie a prijatie našich služieb v súlade s týmito VOP;
 • že nebudete používať webové stránky a aplikácie LIFTAGO nijakým spôsobom k akýmkoľvek nelegálnym účelom, zvlášť potom spôsobom, ktorý by narušoval, poškodzoval, preťažoval či obmedzoval webové stránky a aplikácie LIFTAGO alebo znížil ich výkon alebo ktorý by obchádzal účel, na ktorý sú webové stránky a aplikácie LIFTAGO určené. Osobne ani prostredníctvom tretej strany nesmiete obchádzať alebo modifikovať bezpečnostné opatrenia webových stránok a aplikácií LIFTAGO, ani nahrávať súbory, ktoré obsahujú vírusy, trójske kone či iné škodlivé programy, vstupovať alebo sa snažiť vstupovať na účty iných užívateľov či narušovať alebo sa snažiť narušovať akékoľvek bezpečnostné opatrenia;
 • že nebudete rozširovať žiadny hanlivý, obscénny alebo iný obsah, ktorý by bol vo svojom dôsledku ohrozujúci či hanlivý voči jednotlivcom alebo skupinám jednotlivcov na základe náboženstva, pohlavia, sexuálnej orientácie, rasy, národnosti, veku, postihnutia alebo z iných dôvodov;
 • že nebudete sledovať ani inak obťažovať žiadne osoby. Nebudete sa vydávať za inú osobu alebo subjekt;
 • že na webových stránkach a v aplikáciách LIFTAGO nebudete inzerovať ani propagovať vlastné produkty alebo služby, ani produkty či služby tretích strán (platí pre všetky okrem vodičov, ktorí poskytujú svoje prepravné služby prostredníctvom webových stránok a aplikácie LIFTAGO);
 • že nebudete uvádzať ani naznačovať, že schvaľujeme akékoľvek Vaše vyhlásenie;
 • bez nášho predchádzajúceho písomného povolenia je zakázané vkladať a zrkadliť akejkoľvek časti webových stránok a aplikácií LIFTAGO;
 • vyvarujete sa akýchkoľvek činností, o ktorých sme dôvodne presvedčení, že sú hanlivé alebo že by mohli poškodiť našu povesť;
 • a beriete na vedomie, že máme iba obmedzenú kontrolu nad povahou a obsahom informácií a príspevkov na chate, ktoré odosielate alebo ktoré dostanete Vy alebo iní užívatelia webových stránok a aplikácií LIFTAGO. Hoci si k tomu vyhradzujeme právo, v priebehu obchodnej prevádzky tento obsah nesledujeme a za žiadny takýto obsah nezodpovedáme. V prípade, že si budete chcieť podať sťažnosť ohľadom iného používateľa, kontaktujte nás prosím;
 • že budete dodržiavať všetky príslušné národné zákony;
 • že ak si zvolíte alebo ak obdržíte v rámci bezpečnostných postupov užívateľský identifikačný kód, heslo alebo akýkoľvek iný údaj, budete s týmto údajom nakladať ako s dôverným a neposkytnete ho žiadnej tretej strane. Prípadne zodpovedáte za obmedzenie prístupu iných osôb k Vášmu mobilnému zariadeniu alebo inej technológii. Zaväzujete sa zodpovedať za utajenie svojho účtu a hesla a prijímate zodpovednosť za všetky aktivity vykonané prostredníctvom Vášho účtu či hesla. Zaväzujete sa (a) nás okamžite informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití Vášho účtu či inom porušení bezpečnosti, a (b) po každom použití svojho účtu sa uistiť, či ste sa zo svojho konta odhlásili. Nezodpovedáme za žiadnu stratu ani škodu vzniknutú v dôsledku nedodržania vyššie uvedeného ustanovenia. Taktiež zodpovedáte za to, že všetky osoby, ktoré majú prístup k webovým stránkam a aplikáciám LIFTAGO prostredníctvom Vášho internetového pripojenia, sú s týmito VOP oboznámené a že ich dodržiavajú. Vyhradzujeme si právo deaktivovať akýkoľvek užívateľský identifikačný kód alebo heslo, ktoré si vyberiete alebo ktoré Vám pridelíme, kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia, ak dospejeme k názoru, že nedodržiavate niektoré z ustanovení týchto VOP;
 • a beriete na vedomie, že webové stránky a aplikácie LIFTAGO nezahŕňajú internetové použitie nutné k prístupu k týmto stránkam a aplikáciám; ste teda povinní si všetky potrebné opatrenia na prístup k webovým stránkam a aplikáciám LIFTAGO zriadiť sami. Na vlastné náklady a svoju vlastnú zodpovednosť si zaistíte pripojenie k internetu, technické podmienky a konfiguráciu a kapacitu daného prístroje pre použitie webových stránok a aplikácií LIFTAGO;
 • a beriete na vedomie, že si vyhradzujeme právo automaticky nahradiť vodiča zvoleného zákazníkom na základe rezervácie náhradnom vodičom, ak nemôže pôvodný vodič rezerváciu prijať;
 • a beriete na vedomie, že cenová ponuka, ktorá sa vám zobrazí počas dopytu, predstavuje cenu za cestu bez akýchkoľvek príplatkov. Všetky cenové ponuky sú stanovené na základe cenníka konkrétneho vodiča. Vzhľadom k rýchlo sa meniacemu charakteru segmentu prepravných služieb nie je vždy možné zabezpečiť, aby cenová ponuka bola aktívna a dostupná po dobu dlhšiu ako 20 sekúnd; z tohto dôvodu nie sme schopní podržať určitú cenovú ponuku po dlhší časový úsek;
 • a beriete na vedomie, že neručíme za to, že bude v čase Vašej požiadavky dostupný pre prepravu niektorý z vodičov;
 • že nás odškodníte a ochránite plne voči akýmkoľvek nárokom a žalobám vzneseným proti nám akoukoľvek inou osobou v dôsledku Vášho porušenia týchto VOP;
 • že akákoľvek zmluva na poskytovanie prepravných služieb (zmluva o preprave osoby alebo zmluva o preprave zásielok) sa dojednáva medzi vami a vodičom (alebo “vami a pasažierom”, ak ste vodičom), nie našou spoločnosťou, my len poskytujeme platformu, ktorej účelom je prepájať vodičov a pasažierov.

Objednávka prepravných služieb (pre pasažierov)

Podmienkou pre zadanie dopytu po prepravných službách je súhlas s týmito VOP. Akonáhle je zákazníkom odoslaný dopyt, jednému alebo viacerým vodičom je odoslané upozornenie na tento dopyt, aby na ňu prípadne mohli reagovať svojou ponukou. Naša spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku, že niektorý z oslovených vodičov bude na dopyt reagovať svojou ponukou. V prípade, že vodič na dopyt zareaguje potvrdením svojej dostupnosti a svojou (svojimi) ponukou (ponukami), budete na túto skutočnosť upozornení a obdržíte podrobné informácie o tejto ponuke (ponukách).

Súhlasíte s platbou v plnej výške pre každého vodiča objednaného prostredníctvom Webových stránok a aplikácií LIFTAGO za všetky služby poskytnuté Vám týmto vodičom (môžete sa tiež rozhodnúť realizovať túto platbu prostredníctvom Webových stránok a aplikácií LIFTAGO).

Na prepravu zásielok súhlasíte s tým, že podmienky prepravy zásielok sa riadi podmienkami uvedenými v bode 8, Všeobecných obchodných podmienok Liftago SK, s.r.o., pre službu LIFTAGO Business, uvedených na adrese: https://www.liftago.sk/vseobecne-podminky- business / . V takom prípade, tj. Sprostredkovanie prepravy zásielok, prvá veta bodu 8, uvedená vo Všeobecných obchodných podmienkach Liftago SK, s.r.o., pre službu LIFTAGO Business, sa ruší a nahrádza sa textom: “Spoločnosť Liftago umožní pasažierom zadať dopyt na sprostredkovanie prepravy drobných zásielok a to za nasledujúcich podmienok: “. V ďalších častiach bodu 8, Všeobecných obchodných podmienok Liftago SK, s.r.o., pre službu LIFTAGO Business, sa má za to, že pojem “Firemný zákazník” alebo “Oprávnená osoba Firemného zákazníka” alebo “Oprávnená osoba” má pre účely sprostredkovania prepravy zásielok rovnaký význam ako “pasažier” v týchto VOP.

Cena zobrazovaná na porovnávanie ponúk

Odhadovaná cena, ktorá sa Vám zobrazia počas objednávania, je cena jazdy vrátane všetkých príplatkov (ktoré boli uvedené v objednávke). Všetky zobrazené sumy vychádzajú z cenníkov konkrétnych vodičov.

Objednávka prepravných služieb (pre vodiča)
Predkladanie ponúk na dopyt zákazníkov

Podmienkou pre získavanie informácií o dopytoch je Váš status vodiča a súhlas s týmito VOP. Pokiaľ na doručený dopyt zareagujete urobením ponuky a pasažier ju akceptuje, dostanete prostredníctvom aplikácie potvrdenie o tejto skutočnosti. Akonáhle toto potvrdenie obdržíte, je Vašou povinnosťou poskytnúť požadované prepravné služby v súlade s informáciami uvedenými v prijatom potvrdení a v súlade s Vašou ponukou a týmito VOP. Ešte pred urobením ponuky v reakcii na akúkoľvek z dopytov ste povinní skontrolovať a overiť, že dopyt obsahuje všetky zákonom stanovené údaje a informácie, ktoré sú pre Vás nevyhnutné pre potvrdenie Vašej dostupnosti a jazdného pre daný dopyt a pre poskytnutie Vašich služieb.

Odpočet kreditov za jazdy

Za každú Vašu ponuku akceptovanú pasažierom, Vám budú odpočítané kredity vo výške maximálne 25%.

V prípade, že pasažier objednávku zruší alebo v prípade, že sa nedostaví na miesto nástupu, môže LIFTAGO pripočítať kredity za takú zrušenú jazdu späť na LIFTAGO účet vodiča. Pripočítanie kreditov späť je na rozhodnutí LIFTAGO.

Použitie webových stránok a aplikácií LIFTAGO Vás neoprávňuje:

 • využívať webové stránky a aplikácie LIFTAGO takým spôsobom, ktorý by mal negatívny dopad na akúkoľvek tretiu stranu alebo ktorý by narušoval jej práva;
 • narušovať bežnú prevádzku siete;
 • akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať prevádzku webových stránok a aplikácií LIFTAGO;
 • upravovať či vytvárať odvodené diela na základe webových stránok a aplikácií LIFTAGO alebo nášho softvéru;
 • vytvárať programy alebo automatizovaný skript (vrátane web spiderov, web crawlerov, web robotov, web antov, web indexerov, botov, červov alebo vírusov) alebo iných programov, ktoré dokážu generovať viac serverových požiadaviek za sekundu alebo neúmerne zaťažovať alebo narušovať prevádzku a / alebo výkon webových stránok a aplikácií LIFTAGO alebo nášho softvéru;
 • zhromažďovať informácie o použití akýchkoľvek súpisov, popisov a / alebo cien produktov a / alebo služieb.

Ďalej sa zaväzujete (pre vodičov):

 • že vlastníte platný vodičský preukaz, ste oprávnení riadiť motorové vozidlo a máte všetky príslušné licencie, schválení a oprávnení poskytovať prepravu na objednanie tretím stranám vo všetkých jurisdikciách, v ktorých používate webové stránky a aplikácie LIFTAGO;
 • že vlastníte či máte zákonné oprávnenie prevádzkovať vozidlo, ktoré chcete používať pri preprave pasažierov a toto vozidlo je v dobrom prevádzkovom stave a spĺňa priemyselné bezpečnostné normy pre vozidlá príslušného typu;
 • že vlastníte platné zákonné poistenie zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel (vo výške poistného krytia podľa normy pre príslušný obor) pre prevádzku Vášho motorového vozidla / osobného automobilu a / alebo podnikateľské poistenie pre pokrytie akýchkoľvek predpokladaných škôd v súvislosti s prevádzkou taxi služby / služby pre prepravu osôb;
 • že ponesiete výhradnú zodpovednosť za akékoľvek záväzky vzniknuté či údajne vzniknuté v dôsledku prevádzky Vášho motorového vozidla / osobného automobilu a / alebo taxi služby / služby na prepravu osôb, vrátane, ale nielen, úrazov, úmrtia a škôd na majetku;
 • dodržiavať všetky miestne zákony týkajúce sa prevádzky taxi služby a nesiete výhradnú zodpovednosť za akékoľvek porušenie týchto miestnych zákonov (vrátane, ale nielen, bezpečnostných zákonných predpisov týkajúcich sa používania mobilných prístrojov pri riadení);
 • ste oprávnený svojím menom a na svoj účet poskytovať službu taxi. Uzatvorením zmluvy o sprostredkovaní medzi LIFTAGO a Vami najmä nedochádza k uzavretiu zmluvy, ktorá by mohla byť považovaná za zmluvu zakladajúci zamestnanecký vzťah podľa zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonníka práce;
 • že nám poskytnete akýkoľvek doklad totožnosti, ktorý môžeme odôvodnene požadovať;
 • pretože Vás prostredníctvom aktivovanej aplikácie môžu identifikovať potenciálne pasažieri, budete mať za predpokladu, že je aplikácia aktivovaná a Vaše vozidlo je k dispozícii, povinnosť prijímať dostupné žiadosti o prepravu v súlade s legislatívou, ktorá sa na Vás vzťahuje;
 • status svojho taxi (voľno alebo obsadené) v aktivovanej aplikácii musíte mať stále aktuálny, aby vaši potenciálny zákazníci mohli vždy zistiť váš súčasný status;
 • a beriete na vedomie, že v žiadnu chvíli nezaručujeme minimálny počet pasažierov, ktorí budú k dispozícii a / alebo budú chcieť využiť Vaše prepravné služby. Je Vašou povinnosťou pred prijatím akýchkoľvek žiadostí overiť, či obsahujú všetky údaje, ktoré sú nevyhnutné a postačujúce na potvrdenie jazdného a dostupnosti;
 • beriete na vedomie, že na webové stránky a do aplikácií LIFTAGO musíte uvádzať primerané informácie, aby pasažieri mohli urobiť plne informované rozhodnutie ohľadom Vášho jazdného, ponuky služieb, zásad a postupov. Musí tam preto byť uvedené, že podnikáte a aké služby ponúkate, aké relevantné zásady a postupy dodržiavate a aké poplatky si účtujete. Cenovú štruktúru svojich prepravných služieb si stanovujete sami na webových stránkach a v aplikáciách LIFTAGO a bezo zvyšku podlieha Vašej kontrole. Je Vašou povinnosťou zabezpečiť, aby Vaše jazdné uvedené na webových stránkach a v aplikáciách LIFTAGO boli správne a platné. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za dôsledky toho, že poskytnete nesprávne a / alebo neúplné informácie o cestovnom;
 • súhlasíte s tým, že nám podľa § 71-75 zákona č. 222/2004 Zb., Zákon o dani z pridanej hodnoty, udeľujete splnomocnenie, u niektorých typov jázd realizovaných prostredníctvom aplikácie LIFTAGO, k vystavenie Vášho daňového dokladu za realizovanú jazdu a to na základe Vami do aplikácie LIFTAGO zadaných informácií o jazde;
 • zaväzujete sa, že pri realizácii zákaziek na prepravné služby získaných prostredníctvom aplikácie LIFTAGO bude vaše vozidlo označené označením LIFTAGO. Upozorňujeme, že LIFTAGO je chránené ako ochranná známka, registrovaná pri EUIPO pod číslom OZTM 012101069. Ako také je možné ako označenie LIFTAGO používať len tie vyobrazenie ochrannej známky LIFTAGO, s ktorých distribúciou vyjadrilo LIFTAGO súhlas.
 • ďalej sa zaväzujete, že pri realizácii zákaziek na prepravné služby získaných prostredníctvom aplikácie LIFTAGO nebude vaše vozidlo označené logom a / alebo názvom konkurenčného sprostredkovateľa prepravných služieb. Na spresnenie výkladu tohto bodu sa takéto obmedzenie vzťahuje okrem iného, ale nie výlučne, na spoločnosti Uber, Bolt alebo Taxi.eu.

2. Dostupnosť

Nie sme povinní zabezpečiť neustálu a nepretržitú dostupnosť webových stránok a aplikácií LIFTAGO. Vyvinieme však maximálne úsilie na to, aby sme do primerane možnej miery zaistili ich dostupnosť a opravili akékoľvek chyby a problémy.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo ukončiť, dočasne alebo trvalo, webové stránky a aplikácie LIFTAGO (alebo akúkoľvek ich časť), a to ako na základe predchádzajúceho upozornenia, tak aj bez tohto upozornenia. Súhlasíte s tým, že voči Vám ani voči žiadnej tretej strane (tretím stranám) nie sme zodpovední za akúkoľvek úpravu, pozastavenie či ukončenie prevádzky webových stránok a aplikácií LIFTAGO.

Webové stránky a aplikácie LIFTAGO možné použiť prostredníctvom rady rôznych zariadení a tieto VOP sa vzťahujú na akékoľvek z týchto zariadení, dostupné ako v súčasnosti, tak v budúcnosti.

3. Obmedzenie zodpovednosti

Pre pasažierov

Poskytujeme Vám prístup k veľkému počtu nezávislých vodičov pôsobiacich vo Vašej lokalite. Poskytované prepravné služby sú predmetom dohody výhradne medzi Vami a vodičom a musí byť v súlade so všetkými príslušnými miestnymi zákonmi a predpismi. Použitím webových stránok a aplikácií LIFTAGO s nami neuzatvárate žiadnu záväznú zmluvu v súvislosti s Vašimi nárokmi na osobnú prepravu. Akékoľvek opravné prostriedky, ktoré môžu z odovzdané žiadosti o osobné prepravu poskytovanú vodičom vyplývať, sa týkajú výlučne zmluvného vzťahu medzi vodičom a Vami. Výslovne odmietame zodpovednosť za akúkoľvek tretiu stranu, napríklad za vodiča. Iba poskytujeme platformu, ktorá prepája vodičov a pasažierov a v žiadnom prípade nás nemožno považovať za vodiča či poskytovateľa prepravných služieb.

Nezodpovedáme za osobnú bezpečnosť, zdravie alebo bezpečnosť pasažiera či jeho majetku v priebehu prepravy. V prípade, že máte pochybnosti o vodičských schopnostiach vodiča, požiadajte o ukončenie prepravy a bezodkladne nám túto skutočnosť nahláste.

Nezodpovedáme za činnosť či nečinnosť žiadneho z vodičov, ani za nepriame škody, tz. za Vám spôsobené škody vzniknuté ako vedľajší dôsledok hlavnej škody či ujmy alebo v prípade, keď v čase prijatí týchto VOP nebolo možné tento typ škody z Vašej ani z našej strany dôvodne predpokladať, ani za nezabezpečenie prevádzky webových stránok a aplikácií LIFTAGO.

Ohľadne správnosti informácií, komentárov a iných materiálov zverejnených na webových stránkach alebo v aplikáciách LIFTAGO neposkytujeme žiadne záruky či garancie, ani nestanovujeme žiadne podmienky. Nesiete tiež riziko spojené s použitím internetu. Neručíme za správnosť a kompletnosť prenesených dát a takisto ani za to, že Vy alebo vodič obdržíte príslušné informácie včas.

Pre vodičov

Poskytujeme Vám prístup k veľkému počtu pasažierov vo Vašej lokalite. Poskytované prepravné služby sú predmetom dohody výhradne medzi Vami a pasažierom (pasažiermi) a musí byť v súlade so všetkými príslušnými miestnymi zákonmi a predpismi. Použitím webových stránok a aplikácií LIFTAGO s nami neuzatvárate žiadnu záväznú zmluvu v súvislosti s nárokmi pasažiera (pasažierov) na osobnú prepravu, resp. s nárokmi odosielateľa (zasielateľov) na prepravu zásielok. Akékoľvek odškodnenie, ktoré môžu z odovzdané žiadosti o osobné prepravu, resp. prepravu zásielok, poskytovanú Vami vzniknúť, sa týkajú výlučne zmluvného vzťahu medzi Vami a pasažierom (pasažiermi), resp. zasielateľom (zasielateľmi) zásielok. Výslovne odmietame zodpovednosť za akúkoľvek tretiu stranu, napríklad za pasažiera (pasažierov), resp. zasielateľa (zasielateľmi) zásielok. Iba poskytujeme platformu, ktorá prepája vodiča a pasažierov, resp. zasielateľov, a v žiadnom prípade nás nemožno považovať za vodiča alebo zástupcu či splnomocnenca (pasažierov alebo zasielateľov).

Nezodpovedáme za činnosť či nečinnosť žiadneho z pasažierov alebo zasielateľov a príjemcov zásielok, ani za nepriame škody, tz. za Vám spôsobené škody vzniknuté ako vedľajší dôsledok hlavnej škody či ujmy alebo v prípade, keď v čase prijatia týchto VOP nebolo možné tento typ škody z Vašej ani z našej strany dôvodne predpokladať, ani za nezabezpečenie prevádzky webových stránok a aplikácií LIFTAGO.

Ohľadne správnosti informácií, komentárov a iných materiálov zverejnených na webových stránkach alebo v aplikáciách LIFTAGO neposkytujeme žiadne záruky či garancie, ani nestanovujeme žiadne podmienky. Nesiete tiež riziko spojené s použitím internetu. Neručíme za správnosť a kompletnosť prenesených dát a takisto ani za to, že Vy alebo pasažier (pasažieri), resp. zasielateľ (zasielatelia), obdržíte príslušné informácie včas.

Ako vodič ste povinný pri poskytovaní prepravných služieb dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa cestnej premávky. Ste povinný sa správať ohľaduplne k ostatným účastníkom cestnej premávky a neohroziť svoje zdravie a / alebo majetok, pasažiera a / alebo tretích osôb. Porušenie týchto povinností či opakované sťažnosti pasažierov môžu byť dôvodom pre ukončenie vášho prístupu k webovým stránkam a aplikáciám LIFTAGO.

Pre všetkých

Ak používate webové stránky a aplikácie LIFTAGO v krajine, kde platí aj systém práva common-law, sú pre Vás záväzné aj všetky nasledujúce ustanovenia v bode 3 (pokiaľ nie je systém práva common-law používaný v krajine, kde používate webové stránky a aplikácie LIFTAGO , sú pre Vás nasledujúce ustanovenia záväzné iba v najväčšom možnom rozsahu, aký dovoľujú platné právne predpisy):

INTERNETOVÉ STRÁNKY LIFTAGO, OBSAH A APLIKÁCIE SÚ POSKYTOVANÉ FORME “AKO SÚ”, BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK. LIFTAGO ODMIETA AKÉHOKOĽVEK VÝSLOVNÉ I PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. LIFTAGO NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU. LIFTAGO ŽIADNYM SPÔSOBOM NEZODPOVEDÁ ZA DLŽNÉ SUMY ZO STRANY PASAŽIEROV VOČI VODIČOM ALEBO ZO STRANY VODIČOV VOČI PASAŽIEROM. CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SLUŽBY LIFTAGO ZA CIVILNÁ, ZMLUVNÉ ČI INÉ ŠKODY NEPREKROČÍ CELKOVÚ SUMU UHRADENÚ SLUŽBE LIFTAGO V PRIEBEHU 12 MESIACOV PREDCHÁDZAJÚCICH PRVÉMU SKUTKU ČI SKUTOČNOSTI, V DÔSLEDKU KTORÝCH K PRÍSLUŠNEJ ŠKODE DOŠLO. LIFTAGO V ŽIADNOM PRÍPADE NERUČÍ ZA ŽIADNY STRATU ZISKU ANI ZA INÉ NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ, NEPRIAME, EXEMPLÁRNE ALEBO SANKČNÉ ŠKODY A ODŠKODNENIA. LIFTAGO NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE NÁROKY ALEBO POŽIADAVKY VODIČA ALEBO AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY VOČI VÁM. NÁPRAVNÁ OPATRENIA, KTORÉ MÔŽETE PODĽA TEJTO ZMLUVY, PODĽA ZÁKONA ALEBO OBYČAJOVÉHO PRÁVA UPLATNIŤ, SA OBMEDZUJÚ NA PROSTRIEDKY UVEDENÉ V TEJTO ZMLUVE. LIFTAGO NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z VAŠICH AKTIVIT VO VZŤAHU KU KTORÉMUKOĽVEK Z PASAŽIEROV ALEBO TRETEJ STRANE. LIFTAGO ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ A NERUČÍ ZA NEPRERUŠOVANÚ ALEBO BEZCHYBNÚ PREVÁDZKU SOFTWARU ANI ZA TO, ŽE TENTO SOFTWARE BUDE SCHOPNÝ SPLNIŤ VŠETKY VAŠE POŽIADAVKY.

V SPOJENÍ S WEBOVÝMI STRÁNKAMI, OBSAHU A APLIKÁCIÍ LIFTAGO JE DOVOLENÉ POUŽÍVAŤ URČITÝ SOFTVÉR ALEBO ZARIADENIE TRETÍCH STRÁN. SOFTWARE, OBSAH A ZARIADENIE TRETÍCH STRÁN POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO. LIFTAGO NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY ANI NEROBÍ ŽIADNE PREHLÁSENIA, VÝSLOVNÁ ANI PREDPOKLADANÁ, OHĽADNE KVALITY, SCHOPNOSTÍ, PREVÁDZKY, VÝKONU ALEBO VHODNOSTI SOFTVÉRU ALEBO ZARIADENIE TRETEJ STRANY, VRÁTANE ICH KOMPATIBILNOSTI SO SOFTVÉROM. KVALITA, SCHOPNOSTI, PREVÁDZKA, VÝKON A VHODNOST SOFTVÉRU ALEBO ZARIADENIE TRETÍCH STRÁN SA DOTÝKAJÚ VÝLUČNE VÁS, PRÍPADNE PREDAJCU ALEBO DODÁVATEĽA TAKÉHO SOFTVÉRU ALEBO ZARIADENIA TRETEJ STRANY.

ČIASTKY, KTORÉ JE POTREBNÉ UHRADIŤ ZA SLUŽBY LIFTAGO PODĽA TEJTO ZMLUVY, SA NEVZŤAHUJÚ NA PREVZATIE RIZIKÁ A LIFTAGO V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA (i) HOSPODÁRSKE, VEDĽAJŠIE, NÁSLEDNÉ, NEPRIAME, SANKČNÉ ALEBO EXEMPLÁRNE ŠKODY, ODŠKODNENIE ČI STRATU ZISKU, AKO AJ PREDVÍDATEĽNÚ, TAK NEPREDVÍDATEĽNÚ, NÁROKOVANÚ NA ZÁKLADE TEJTO ZMLUVY, V DÔSLEDKU PROTIPRÁVNEHO KONANIA, PORUŠENIA ALEBO NEDODRŽANIA ZODPOVEDNOSTI ZA VADY, ALEBO PORUŠENIE INÝCH PRÁVNYCH NORIEM ALEBO (ii) STRATY ALEBO POŠKODENIE DÁT ALEBO PROGRAMOV.

Dodatočné ustanovenia

Nezodpovedáme za obsah ani webové stránky tretích strán na webových stránkach a v aplikáciách LIFTAGO.

Webové stránky a aplikácie LIFTAGO obsahujú odkazy na iné webové stránky alebo materiál, ktoré nepodlieha našej kontrole.

V prípade, že dočasne alebo neodvolateľne ukončíme všetky naše služby alebo niektorú ich časť, neplynie pre nás z tejto skutočnosti žiadna zodpovednosť.

Zákon Vám zaručuje určité práva. Žiadne z ustanovení týchto VOP nemá za cieľ tieto zákonné práva narušovať.

Odškodnenie (pre všetkých)

Súhlasíte s tým a zaväzujete sa, že nás plne as účinnosťou odškodníte a ochránite pred všetkými škodami, stratami, nároky, požiadavkami, výdavkami (vrátane výdavkov za právne a odborné služby), nákladmi a záväzky vzniknutými v dôsledku konania vodiča, ktorý zabezpečuje prepravu v rámci vašej cesty (alebo ak ste vodičom, “záväzky vzniknutými v dôsledku konania pasažiera, ktorý cestu uskutočňuje”).

Súhlasíte s tým, že nás odškodníte a ochránite pred všetkými záväzkami, nároky a výdavkami vzniknutými v súvislosti s obsahom Vami zaslaným, zverejneným či nahraným prostredníctvom webových stránok a aplikácií LIFTAGO alebo v dôsledku Vášho využitia / zneužitia webových stránok a aplikácií LIFTAGO, alebo ich využitia / zneužitia akoukoľvek osobou, za ktorú odpovedáte, alebo v dôsledku porušenia týchto VOP z Vašej strany.

4. Práva duševného vlastníctva

Sme vlastníkom alebo nadobúdateľom všetkých (registrovaných a neregistrovaných) práv duševného vlastníctva týkajúcich sa webových stránok a aplikácií LIFTAGO a materiálu na nich publikovaného s výnimkou práv duševného vlastníctva tretích strán.

Ochranné známky, logá, a servisné značky (spoločne ďalej len “ochranné známky”) uvedené na webových stránkach a v aplikáciách LIFTAGO sú našimi registrovanými a neregistrovanými ochrannými známkami, s výnimkou všetkých práv duševného vlastníctva tretích strán. Naše ochranné známky nesmú byť používané v súvislosti s akýmkoľvek produktom alebo službou, ktoré nie sú naše, spôsobom mätúcim pre zákazníkov alebo spôsobom, ktorý by nás poškodzoval či diskreditoval.

Nie je dovolené odstraňovať naše upozornenia o autorských právach, ochranné známky či iná oznámenia ohľadom vlastníckych práv.

Text, grafika, logá, ikony, obrázky, audio ukážky, video ukážky, digitálne súbory na stiahnutie, dátové kompilácie, interaktívny obsah a skripty sú našim duševným vlastníctvom a je zakázané ich kopírovať, používať či napodobňovať bez nášho súhlasu, ako je uvedené v zmluve {menovite v (1) Prihláška a zmluva nezávislého marketéra, (2) Všeobecné obchodné podmienky, (3) Zásady a postupy, (4) Etický kódex a (5) Plán odmien}. Súhrn a vzhľad všetkého obsahu na webových stránkach a v aplikáciách LIFTAGO je výhradne naším vlastníctvom. Nič z toho, čo je uvedené na webových stránkach a v aplikáciách LIFTAGO, nemá byť chápané ako priame či nepriame ani iné udelenie licencie alebo nároku na využitie akéhokoľvek práva duševného vlastníctva našej spoločnosti alebo akejkoľvek tretej strany bez nášho súhlasu.

Na webové stránky a aplikácie LIFTAGO a / alebo funkcie a služby dostupné prostredníctvom nich sa môže vzťahovať aj jedna alebo viacero doteraz nevybavených patentových prihlášok a / alebo patentov v našom vlastníctve. Zneužitie duševného vlastníctva zverejneného na webových stránkach a v aplikáciách LIFTAGO či iného obsahu na webových stránkach a v aplikáciách LIFTAGO je prísne zakázané.

Je povolené tlačiť kópie a sťahovať časti akejkoľvek stránky v rámci webových stránok a aplikácií LIFTAGO pre vlastnú potrebu a upozorňovať ostatné na materiály zverejnené na webových stránkach a v aplikáciách LIFTAGO. Za vlastnú potrebu podľa tohto odseku sa nepovažuje označenie vozidla logom LIFTAGO.

Je zakázané upravovať fyzické alebo digitálne kópie akýchkoľvek materiálov, ktoré ste si akýmkoľvek spôsobom vytlačili alebo stiahli, a používať akékoľvek ilustrácie, fotografie, videá či audio sekvencie, či akúkoľvek grafiku samostatne bez sprievodného textu.

Vo všetkých prípadoch je nutné, aby sme my (alebo ktorýkoľvek identifikovaný prispievateľ) boli uvedení ako autor materiálov zverejnených na webových stránkach a v aplikáciách LIFTAGO a majiteľ duševného vlastníctva na webových stránkach a v aplikáciách LIFTAGO.

V prípade, že vytlačíte, skopírujete alebo stiahnete akúkoľvek časť webových stránok LIFTAGO v rozpore s ustanoveniami týchto VOP, musíte akúkoľvek reprodukciu vytvorených materiálov na našu žiadosť vrátiť alebo zničiť.

Taktiež upozorňujeme, že môžeme vymáhať svoje práva duševného vlastníctva v plnom rozsahu prípustnom podľa zákona. Ak sa rozhodneme v akomkoľvek okamihu nevymáhať či neuplatniť svoje zákonné práva v súvislosti s porušením našich práv duševného vlastníctva, nestrácame tým možnosť uplatniť alebo vymáhať tieto práva v budúcnosti.

Autorské práva a ochranné známky tretích strán

Mená, logá a ikony tretích strán označujúce produkty a služby tretích strán tu uvedené sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami svojich príslušných vlastníkov. Všetky ostatné názvy produktov a / alebo značiek alebo spoločností tu uvedených sú chránené autorskými právami a / alebo sú ochrannými známkami svojich príslušných vlastníkov.

5. Software

Zaväzujete sa:

 • a beriete na vedomie, že všetok nami poskytnutý softvér, ktorý využívate, zostáva za všetkých okolností naším majetkom a musí s ním byť nakladané ako s dôvernou informáciou. Softvér, ktorý Vám poskytujeme, je zakázané kopírovať, upravovať, podrobovať postupom spätného inžinierstva, dekompilovať alebo ďalej šíriť;
 • že webové stránky ani aplikácie LIFTAGO ani náš softvér nebudete žiadnym spôsobom licencovať ani sublicencovať, sťahovať (s výnimkou cachingu stránok), kopírovať, predávať, ďalej predávať, prevádzať, postupovať, distribuovať, komerčne využívať alebo poskytovať akýmkoľvek tretím stranám;
 • a beriete na vedomie, že “orientačný taxameter” v aplikácii LIFTAGO je len orientačný a zobrazená cena na ňom sa môže líšiť od ceny skutočne požadovanej vodičom. Je Vašou povinnosťou ako pasažiera si pred uskutočnením prepravy overiť správnosť zobrazeného jazdného a ceny služieb konkrétneho vodiča.

6. Ukončenie účtu

Môžeme pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť Váš prístup k webovým stránkam a aplikáciám LIFTAGO a / alebo zatvoriť akékoľvek účty, ktoré u nás v akýkoľvek okamih vlastníte, a to iba podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade Vášho opakovaného porušenia povinností v týchto VOP, máme právo trvale zamedziť používanie webových stránok a aplikácií LIFTAGO pomocou Vášho mobilného prístroja či iné technológie. To nebude mať vplyv na naše právo podniknúť proti Vám iné kroky, ktoré budeme považovať za primerané na ochranu svojich práv alebo práv iných osôb.

Nemáte žiadnu povinnosť používať webové stránky a aplikácie LIFTAGO a v akomkoľvek okamihu a bez predchádzajúceho upozornenia je smiete podľa vlastného rozhodnutia prestať používať. To isté platí pre ukončenie Vášho účtu.

Zrušenie súhlasu z Vašej strany neovplyvní právnu platnosť ani vykonateľnosť týchto VOP, ktoré Vám budú poskytnuté a budú Vami odsúhlasené pred dátumom účinnosti zrušenia vášho súhlasu.

7. Zachovanie platnosti

Tieto práva a povinnosti, ktorá zo svojej povahy majú zostať v platnosti aj po ukončení týchto VOP, nestrácajú platnosti po ich ukončení, vrátane, ale nielen, ustanovenia o zachovaní mlčanlivosti, obmedzenie zodpovednosti, odškodnenie, rozhodnom práve a súdnej právomoci a zákazu konkurencie.

8. Obecné

Na základe týchto VOP môžeme svoje práva alebo povinnosti previesť na inú právnickú osobu alebo nimi inú právnickú osobu poveriť. Súhlasíte s tým, že tak môžeme urobiť, za predpokladu, že to nebude mať nepriaznivý vplyv na kvalitu služieb, ktoré v súlade s týmito VOP obdržíte. Ako je uvedené v bode 6, svoju zmluvu s nami môžete kedykoľvek vypovedať. Tieto VOP zaväzujú výhradne a osobne Vás. Svoje práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VOP nemôžete prevádzať na nikoho iného.

V prípade, že tieto VOP porušíte a my proti Vám nepodnikneme okamžité kroky, sme oprávnení využívať svoje práva a právne prostriedky aj naďalej, a / alebo v akejkoľvek inej situácii, v ktorej dôjde k porušeniu týchto VOP z Vašej strany.

Ak sa stane niektoré z ustanovení týchto VOP neplatným, nevymáhateľným alebo ak bude neúplné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Toto neplatné, nevymáhateľné alebo neúplné ustanovenie musí byť nahradené ustanovením, ktoré bude svojim zmyslom čo možno najbližšie zámeru týchto VOP. Ak neexistuje takéto ustanovenie, potom je potrebné príslušné neplatné, nevymáhateľné či neúplné ustanovenie opraviť iba v miere potrebnej na to, aby bolo vymáhateľné, platné a neobsahovalo medzery, a tieto VOP zostanú v plnom rozsahu platné a účinné.

Žiadne z ustanovení týchto VOP nezakladá medzi Vami a nami partnerstvo ani zastúpenie, pracovný pomer ani akýkoľvek typ pridruženia či spojenia.

Súhlasíte s tým, že ak získate akékoľvek informácie obsahujúce osobné údaje iných užívateľov webových stránok a aplikácií LIFTAGO, nebudete tieto informácie s výnimkou vlastného osobného použitia webových stránok a aplikácií LIFTAGO využívať (alebo pre administratívne účely svojho podniku v prípade, že ste vodičom alebo Marketér), a že po ukončení týchto VOP všetky tieto informácie okamžite vymažete zo svojich súborov, ak nebude zákon vyžadovať inak.

Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Tam, kde LIFTAGO vyhotovuje či poskytuje preklad slovenskej jazykovej verzie pre určité krajiny, je tento preklad len informatívny a v prípade rozporov medzi jazykovými verziami má prednosť vždy slovenská verzia VOP.

Dodatočné ustanovenia

Tieto VOP sa uzatvárajú medzi Vami a službou LIFTAGO. Spoločnosť Apple, Inc. (Ďalej len “Apple”) nie je stranou týchto VOP a nemá v súvislosti s webovými stránkami a aplikáciami LIFTAGO žiadne povinnosti. LIFTAGO, nie spoločnosť Apple, výhradne zodpovedá za webové stránky a aplikácie LIFTAGO a za ich obsah, ako je definovaný v týchto VOP. Spoločnosť Apple a jej dcérske spoločnosti sú však v zmysle týchto VOP oprávnenými tretími stranami. Na základe Vášho prijatie týchto VOP bude mať spoločnosť Apple právo (a bude sa mať za to, že toto právo prijíma) voči Vám tieto VOP vymáhať ako oprávnená tretia strana týchto podmienok. Súčasťou týchto VOP je v podobe odkazu Licenčná zmluva koncového používateľa na licencovanou aplikácii (ODKAZ http://https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/sk/terms.html), zverejnenej spoločnosťou Apple, pre ktorej účely ste “koncovým užívateľom”. V prípade rozporu medzi podmienkami Licenčnej zmluvy koncového používateľa na licencovanou aplikáciu a týchto VOP sú smerodajné podmienky týchto VOP.

Žiadne z ustanovení týchto VOP nemá za cieľ obmedzovať našu zodpovednosť viac, než je podľa platných zákonov prípustné.

9. Zmeny všeobecných obchodných podmienok

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa môžu príležitostne meniť. Tieto prípadné zmeny vstupujú do platnosti ihneď po ich zverejnení a / alebo rozoslanie elektronickou poštou. Svojim ďalším prístupom na webové stránky či do aplikácií LIFTAGO a ich využitím po vykonaní týchto zmien potvrdzujete prijatie týchto zmien. Pokiaľ v týchto VOP dôjde k nejakým zásadným zmenám, uvedomíme Vás o nich e-mailom (zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú na Vašom účte) alebo prostredníctvom upozornenie na webových stránkach a v aplikáciách LIFTAGO pred tým, než tieto zmeny nadobudnú platnosť.

10. Platby

Naše webové stránky a aplikácie LIFTAGO umožňujú uloženie údajov o vašej platobnej karte pre zjednodušenie platieb (secure card vaulting) u poskytovateľa platobných služieb, ktorým je Braintree, divízia spoločnosti PayPal (Europe) Sàrl & Cie, S.C.A., a limited liability partnership R.C.S. Luxembourg B 118 349 so sídlom 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg a Československá obchodná banka, a.s., IČO: 00001350, so sídlom Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť poskytovateľa platobných služieb , avšak budeme vždy využívať len služby poskytovateľov certifikovaných na úrovni Level 1 normy PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Naša spoločnosť sama neukladá ani nespracováva žiadne údaje o vašej platobnej karte.

Platby (pre pasažierov)

Ak sa rozhodnete platiť za jazdu taxi prostredníctvom Webových stránok a aplikácií LIFTAGO, potom bude platba prijatá automaticky na konci cesty pomocou platobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Súhlasíte s tým, že môžeme vykonávať autorizačné kontroly pripojených platobných kariet, jednak po ich prvom pripojení a jednak keď si objednáte jazdu taxi prostredníctvom Webových stránok a aplikácií LIFTAGO.

Potom, čo ste realizovali jazdu taxi nebudete môcť platbu za ňu zrušiť, pretože služba už bola poskytnutá. Vaša platba bude preto prijatá automaticky a je nevratná. Pokiaľ máte akúkoľvek sťažnosť vo vzťahu k poskytnutej službe, je tento spor treba riešiť priamo s vodičom, ktorý túto službu poskytol.

Platby (pre vodičov)

Súhlasíte s tým, aby sa suma zodpovedajúca kreditom za sprostredkované jazdy bola zo strany LIFTAGO započítaná s nárokom na výplatu jazdného hradeného pasažierom prostredníctvom Webových stránok a aplikácií LIFTAGO. V prípade nedostatočnej výšky nároku na výplatu jazdného je LIFTAGO oprávnené vykonávať čiastočné zápočty a to až do doby úplného vyrovnania vystavenej faktúry za kredity.

V prípade, že ani čiastočné zápočty kreditov za sprostredkované jazdy nepostačujú k úhrade faktúry vydané za kredity za sprostredkované jazdy, ste povinný uhradiť faktúru prevodom na účet uvedený na faktúre za kredity za sprostredkované jazdy a o takej úhrade dodať doklad LIFTAGO emailom na [email protected] . Úhrada musí byť uskutočnená najneskôr do 14 dní po dátume splatnosti faktúry za kredity za sprostredkované jazdy.

Výplata jazdného hradeného zo strany pasažiera platobnou kartou

Pokiaľ bude pasažier za Vaše služby platiť prostredníctvom Webových stránok a aplikácií LIFTAGO, súhlasíte s tým, že LIFTAGO prijme tieto platby na svoj účet a uvoľní Vám je ponížené o transakčný poplatok vždy raz za 7 dní. LIFTAGO si vyhradzuje právo predĺžiť výplatnú periódu v prípade potreby.

Promokódy (pre pasažierov)

LIFTAGO môže podľa vlastného uváženia a rozhodnutí realizovať časovo obmedzené propagačné kampane s použitím promokódov, ktoré možno uplatniť vo forme kreditu alebo iných benefitov na nákup služieb poskytovaných tretími stranami a sprostredkovaných v súvislosti s použitím Webových stránok alebo aplikácie LIFTAGO, podľa podmienok definovaných jednotlivo pre každú takúto propagačná kampaň spoločností LIFTAGO (“promokód”).

V prípade, že máte svoju platobnú kartu uloženú prostredníctvom Webových stránok alebo aplikácie LIFTAGO u nášho poskytovateľa platobných služieb, môžete podľa vlastného uváženia a rozhodnutia využiť možnosť zadať promokód. Promokód môže byť použitý len na uhradenie objednané a uskutočnené prepravy platené uloženou platobnou kartou a to do výšky hodnoty promokódu. Nemáte nárok na akúkoľvek kompenzáciu nevyčerpanej čiastky promokódu v prípade, že bol promokód použitý pre uhradenie uskutočnené prepravy, ktorej cena bola nižšia ako hodnota promokódu.

Beriete na vedomie a súhlasíte, že promokód (i) môžete použiť len v prípade, že ste súčasťou skupiny užívateľov, ktorým bol určený; (ii) môžete použiť len v súlade s podmienkami a za účelom pre ktorý bol každý jednotlivý promokód vytvorený; (iii) nesmiete za žiadnych okolností duplikovať, predávať, prevádzať na neoprávnené osoby alebo akokoľvek propagovať verejne, ak ste na to nedostali implicitný súhlas od spoločnosti LIFTAGO; (iv) môže byť podľa uváženia a rozhodnutí spoločnosti LIFTAGO kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zablokovaný alebo zrušený bez povinnosti spoločnosti LIFTAGO informovať vás o skutočnostiach a dôvodoch takéhoto zablokovania alebo zrušenia, a bez zodpovednosti spoločnosti LIFTAGO za akékoľvek škody ktoré vám alebo tretej osobe mohli vzniknúť v dôsledku takého zrušenia alebo zablokovania; (v) nemá akúkoľvek monetárnu alternatívu; (vi) môže expirovať alebo stratiť svoju časovú platnosť skôr, než ich použijete; (vii) nemôže byť použitý na žiadne iné účely než na účel platby za realizovanú prepravu vodičom LIFTAGO objednanú pomocou aplikácie LIFTAGO.

Na peňažné prostriedky zodpovedajúce hodnote Vám pridelených alebo Vami získaných promokódov nemáte akýkoľvek právny nárok a je len na našom rozhodnutí či promokód využijete. Hodnotu pridelených promokódov vo forme peňažných prostriedkov nie je možné vyplatiť v hotovosti či bezhotovostne ani využiť na iný účel ako je úhrada ceny prepravy vodičom LIFTAGO za použitia aplikácie LIFTAGO.

V prípade, že budeme mať podozrenie na to, že sa akýmkoľvek spôsobom snažíte promokód zneužiť, najmä nedodržaním podmienok platných pre použitie promokódov, opakovaným zakladaním a / alebo reťazením účtov, vyhradzujeme si právo všetky takéto účty bez náhrady zrušiť, všetky nevyčerpané promokódy pridelené alebo získané na základe vášho zneužitie promokódov deaktivovať a skonzumovanú hodnotu takto získaných promokódov a už použitých na úhrady cien prepravy vodičom LIFTAGO objednané pomocou aplikácie LIFTAGO započítať na ujmy našej spoločnosti vzniknuté. Všetka ďalšia ujma týmto konaním vzniknutá bude vymáhaná.

11. Vylúčenie zodpovednosti a záruk

Beriete na vedomie a súhlasíte, že s vami nebude zaobchádzané ako so zamestnancami a že sa tak ani nebudete prezentovať na účely žiadneho zákona, najmä Zákonníka práce a daňových zákonov.

Beriete na vedomie a súhlasíte, že jedinou cestou, ako sa nechať zo strany LIFTAGO odmeniť za zdieľanie a šírenie informácií o nás a našich službách, je program Zdieľaj s kamarátom.

Súhlasíte, že ak dostanete akékoľvek informácie obsahujúce osobné údaje ktorejkoľvek osoby skrze alebo prostredníctvom Webových stránok a aplikácií LIFTAGO, nebudete s týmito údajmi nakladať inak ako v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Akonáhle prestanú platiť tieto obchodné podmienky, všetky tieto osobné údaje zmažete okrem výnimočných prípadov ustanovených zákonom.

12. Program Zdieľaj s kamarátom (pre pasažierov)

Máte možnosť využiť program Zdieľaj s kamarátom. V prípade, že odošlete pozvánku do aplikácie LIFTAGO svojmu kamarátovi, dostane tento Váš kamarát po založení nového účtu promokód vo výške platnej v čase založenia účtu, určený na prvý vykonanú jazdu. Akonáhle táto prvá jazda bude vykonaná, bude Vám odoslaná odmena vo forme promokód vo výške platnej v čase kedy Váš kamarát jazdu realizoval. Tento odmeňovací promokód môžete využiť iba na jazdu vykonanú z Vášho účtu.

Na peňažné prostriedky zodpovedajúce hodnote promokódov prideľovaných na základe tohto programu nemáte akýkoľvek právny nárok a je len na našom rozhodnutí, či Vy a / alebo Váš kamarát pridelené promokódy využijete. Hodnotu pridelených promokódov vo forme peňažných prostriedkov nie je možné vyplatiť v hotovosti či bezhotovostne ani využiť na iný účel ako je úhrada ceny prepravy vodičom LIFTAGO.

V prípade, že budeme mať podozrenie na to, že sa akýmkoľvek spôsobom snažíte program Zdieľaj s kamarátom zneužiť, najmä opakovaným zakladaním a reťazením účtov, vyhradzujeme si právo všetky takéto účty bez náhrady zrušiť, všetky nevyčerpané promokódy pridelené na základe Vášho zneužitia tohto programu deaktivovať a skonzumovanú hodnotu takto získaných promokódov a už použitých na úhrady cien prepravy vodičom LIFTAGO započítať na ujmy našej spoločnosti vzniknuté. Všetka ďalšia ujma týmto konaním vzniknutá bude vymáhaná.

13. Riešenie sporov a rozhodné právo

Vzťahy vyplývajúce z týchto VOP sa riadia slovenským právom.

Všetky spory medzi stranami vyplývajúce z VOP alebo v súvislosti s nimi budú strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou a bez zbytočných prieťahov. V prípade, že stranou je spotrebiteľ, je takáto strana oprávnená obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu s návrhom na začatie mimosúdneho riešenia sporu. Náležitosti návrhu, opis priebehu rokovaní a ďalšie informácie týkajúce sa mimosúdneho riešenia sporu sú uvedené na internetovej stránke www.soi.sk.

Ak stranou sporu je spotrebiteľ a ak nedôjde k riešeniu podľa predchádzajúceho odseku, môže sa kedykoľvek obrátiť na príslušný všeobecný súd.

Ak nie je stranou sporu spotrebiteľ, potom všetky spory vznikajúce z týchto VOP a v súvislosti s nimi budú rozhodované u príslušného všeobecného súdu.

14. Integračná doložka

Tieto VOP predstavujú úplnú a konečnú dohodu strán a nahrádzajú akékoľvek iné ústne alebo písomné dohody v tej istej veci. (Jedinou výnimkou je zmluva, alebo akákoľvek jej časť, ak je to relevantné.)

15. Kontaktujte nás

Potrebujete ďalšie informácie alebo rady nebo nám chcete poslať pripomienky alebo nás v akejkoľvek záležitosti kontaktovať, použite prosím nasledujúce kontaktné údaje:

Liftago SK, s.r.o.
Gercenova 6/A, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01

Slovenská republika
[email protected]
www.liftago.com

Posledná aktualizácia: 11. 8. 2020